thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332.1 Gia
    Nhan đề: Giáo trình ngân hàng thương mại /

DDC 332.1
Nhan đề Giáo trình ngân hàng thương mại /Tô Ngọc Hưng (chủ biên) ...[et al.]
Thông tin xuất bản H. :Dân trí,2015
Mô tả vật lý 371 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): KT006020-4
00000000naa a2200000 a 4500
00117033
0021
004LTGU150017348
008150831s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150831093100|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a332.1|bGia
245|aGiáo trình ngân hàng thương mại /|cTô Ngọc Hưng (chủ biên) ...[et al.]
260|aH. :|bDân trí,|c2015
300|a371 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): KT006020-4
890|a5|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT006024 Kho Sách giáo trình 332.1 Gia Sách giáo trình 5
2 KT006023 Kho Sách giáo trình 332.1 Gia Sách giáo trình 4
3 KT006022 Kho Sách giáo trình 332.1 Gia Sách giáo trình 3
4 KT006021 Kho Sách giáo trình 332.1 Gia Sách giáo trình 2
5 KT006020 Kho Sách giáo trình 332.1 Gia Sách giáo trình 1