thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4346 Sur
    Nhan đề: Sự ra đời của bản di chúc lịch sử /

DDC 335.4346
Nhan đề Sự ra đời của bản di chúc lịch sử /Nguyễn Văn Dương (sưu tầm và biên soạn)
Thông tin xuất bản H. :Văn hóa - thông tin,2015
Mô tả vật lý 204 tr :ảnh ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): KM037635-9
00000000naa a2200000 a 4500
00117141
0021
004LTGU150017456
008150914s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150914091200|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a335.4346|bSur
245|aSự ra đời của bản di chúc lịch sử /|cNguyễn Văn Dương (sưu tầm và biên soạn)
260|aH. :|bVăn hóa - thông tin,|c2015
300|a204 tr :|bảnh ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): KM037635-9
890|a5|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM037639 Kho Sách tham khảo 335.4346 Sur Sách giáo trình 5
2 KM037638 Kho Sách tham khảo 335.4346 Sur Sách giáo trình 4
3 KM037637 Kho Sách tham khảo 335.4346 Sur Sách giáo trình 3
4 KM037636 Kho Sách tham khảo 335.4346 Sur Sách giáo trình 2
5 KM037635 Kho Sách tham khảo 335.4346 Sur Sách giáo trình 1