thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 959.704092 SO-L
    Nhan đề: Bác Hồ với miền Nam /

DDC 959.704092
Tác giả CN Sông Lam (biên soạn)
Nhan đề Bác Hồ với miền Nam /Sông Lam (biên soạn)
Thông tin xuất bản H. :Thanh niên,2015
Mô tả vật lý 203 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): KM037621-5
00000000naa a2200000 a 4500
00117147
0021
004LTGU150017462
008150914s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150914094900|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a959.704092|bSO-L
1001|aSông Lam (biên soạn)
245|aBác Hồ với miền Nam /|cSông Lam (biên soạn)
260|aH. :|bThanh niên,|c2015
300|a203 tr ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): KM037621-5
890|a5|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM037625 Kho Sách tham khảo 959.704092 SO-L Sách giáo trình 5
2 KM037624 Kho Sách tham khảo 959.704092 SO-L Sách giáo trình 4
3 KM037623 Kho Sách tham khảo 959.704092 SO-L Sách giáo trình 3
4 KM037622 Kho Sách tham khảo 959.704092 SO-L Sách giáo trình 2
5 KM037621 Kho Sách tham khảo 959.704092 SO-L Sách giáo trình 1