thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 657 Mot
    Nhan đề: 140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp :

DDC 657
Nhan đề 140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp :hệ thống tài khoản danh mục và biểu mẫu chứng từ sổ kế toán - mẫu báo cáo tài chính theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính /Vũ Duy Khang (tuyển chọn và hệ thống)
Thông tin xuất bản H. :Hồng Đức,2015
Mô tả vật lý 425 tr ;28 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): KT006198-200
00000000naa a2200000 a 4500
00117238
0022
004LTGU150017553
008150916s2015 vm| vie
0091 0
039|y20150916104000|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a657|bMot
245|a140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp :|bhệ thống tài khoản danh mục và biểu mẫu chứng từ sổ kế toán - mẫu báo cáo tài chính theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính /|cVũ Duy Khang (tuyển chọn và hệ thống)
260|aH. :|bHồng Đức,|c2015
300|a425 tr ;|c28 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): KT006198-200
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT006200 Kho Sách giáo trình 657 Mot Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 KT006199 Kho Sách giáo trình 657 Mot Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 KT006198 Kho Sách giáo trình 657 Mot Sách tham khảo tiếng Việt 1