thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7042 VU-K
    Nhan đề: Bác Hồ viết Di chúc và Di chúc của Bác Hồ :

DDC 959.7042
Tác giả CN Vũ Kỳ
Nhan đề Bác Hồ viết Di chúc và Di chúc của Bác Hồ :Hồi kí của Vũ Kỳ; Thế Kỷ ghi /Vũ Kỳ
Thông tin xuất bản H. :Kim Đồng,2016
Mô tả vật lý 158 tr ;19 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): PM016808-10
00000000naa a2200000 a 4500
00118726
0022
004LTGU160019041
008160810s2016 vm| vie
0091 0
039|y20160810101100|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a959.7042|bVU-K
1001|aVũ Kỳ
245|aBác Hồ viết Di chúc và Di chúc của Bác Hồ :|bHồi kí của Vũ Kỳ; Thế Kỷ ghi /|cVũ Kỳ
260|aH. :|bKim Đồng,|c2016
300|a158 tr ;|c19 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): PM016808-10
890|a3|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 PM016810 Kho Sách tham khảo 959.7042 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 PM016809 Kho Sách tham khảo 959.7042 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 PM016808 Kho Sách tham khảo 959.7042 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 1