thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 343 Gia
    Nhan đề: Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh /

DDC 343
Nhan đề Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh /Bùi Xuân Hải (chủ biên), ...[et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung
Thông tin xuất bản H. :Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam,2019
Mô tả vật lý 543 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): KT008232-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00121719
0021
004LTGU190022034
005202011170812
008191217s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201117081203|bquyenntl|y20191217002200|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a343|bGia
245 |aGiáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh /|cBùi Xuân Hải (chủ biên), ...[et al.]
250 |aTái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung
260 |aH. :|bHồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam,|c2019
300 |a543 tr ;|c21 cm
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(5): KT008232-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/gt pháp luật về chủ thể kinh doanhthumbimage.jpg
890|a5|b0|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT008236 Kho Sách giáo trình 343 Gia Sách giáo trình 5
2 KT008235 Kho Sách giáo trình 343 Gia Sách giáo trình 4
3 KT008234 Kho Sách giáo trình 343 Gia Sách giáo trình 3
4 KT008233 Kho Sách giáo trình 343 Gia Sách giáo trình 2
5 KT008232 Kho Sách giáo trình 343 Gia Sách giáo trình 1