thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 650.1 ZA-D
    Nhan đề: Muốn thành công, nói không với trì hoãn :

DDC 650.1
Tác giả CN Zahariades, Damon
Nhan đề Muốn thành công, nói không với trì hoãn : 21 nguyên tắc đập tan sự trì hoãn / Damon Zahariades ; Ngô Tâm dịch
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 202tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu các nguyên tắc giúp bạn quản lí thời gian một cách hiệu quả, nói không với trì hoãn nhằm tăng năng suất công việc, xác định mức độ ưu tiêu cho mục tiêu công việc, xem xét cách sử dụng thời gian, lập kế hoạch, tránh lãng phí thời gian, duy trì sự cân bằng giữa công việc và thời gian...
Từ khóa Quản lí
Từ khóa Thành công
Từ khóa Thời gian
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003026
00000000nam#a2200000ui#4500
00125604
0022
004733267AA-69E5-47F6-BB0F-2E2AB1D25963
005202103120955
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043025224|c96000 vNĐ
039|a20210312095541|bquyenntl|y20210311085624|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |aenk
082 |a650.1|bZA-D
100 |aZahariades, Damon
245 |aMuốn thành công, nói không với trì hoãn : |b21 nguyên tắc đập tan sự trì hoãn / |cDamon Zahariades ; Ngô Tâm dịch
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a202tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu các nguyên tắc giúp bạn quản lí thời gian một cách hiệu quả, nói không với trì hoãn nhằm tăng năng suất công việc, xác định mức độ ưu tiêu cho mục tiêu công việc, xem xét cách sử dụng thời gian, lập kế hoạch, tránh lãng phí thời gian, duy trì sự cân bằng giữa công việc và thời gian...
653 |aQuản lí
653 |aThành công
653 |aThời gian
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003026
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003026thumbimage.jpg
890|a1|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102003026 Kho Sách tham khảo 650.1 ZA-D Sách tham khảo tiếng Việt 1