thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 Bai
    Nhan đề: Bài tập kiểm toán

DDC 657
Nhan đề Bài tập kiểm toán
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ tư
Thông tin xuất bản TP. HCM : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 326tr. : Minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Khoa Kế toán - Bộ môn Kiểm toán
Từ khóa Kiểm toán
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00131980
0021
004786FBECB-7A07-43CC-BA02-5B0B70528466
005202305261424
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230526142401|bquyenntl|c20230526140748|dquyenntl|y20230526093538|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bBai
245 |aBài tập kiểm toán
250 |aXuất bản lần thứ tư
260 |aTP. HCM : |bTài chính, |c2021
300 |a326tr. : |bMinh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Khoa Kế toán - Bộ môn Kiểm toán
653 |aKiểm toán
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/bài tập kiểm toánthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào