thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.1 Con
    Nhan đề: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm đổi mới /

DDC 338.1
Nhan đề Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm đổi mới / Vũ Văn Phúc, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Minh Tuấn...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
Mô tả vật lý 550tr. : bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Thành uỷ Cần Thơ
Tóm tắt Gồm các bài viết nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm đổi mới. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
Từ khóa Công nghiệp hoá
Từ khóa Nông thôn
Từ khóa Hiện đại hoá
Từ khóa Đồng bằng Sông Cửu Long
Từ khóa Kinh tế nông nghiệp
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002187
00000000nam#a2200000ui#4500
00132048
0021
0041FD4463D-199B-4A5A-BAEA-01458089C894
005202309120936
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786045711507|c155000 VNĐ
039|a20230912093615|bquyenntl|c20230911150601|dhoangnh|y20230911150500|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.1|bCon
245 |aCông nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm đổi mới / |cVũ Văn Phúc, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Minh Tuấn...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2015
300 |a550tr. : |bbảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Thành uỷ Cần Thơ
520|aGồm các bài viết nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm đổi mới. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
653 |aCông nghiệp hoá
653 |aNông thôn
653 |aHiện đại hoá
653|aĐồng bằng Sông Cửu Long
653|aKinh tế nông nghiệp
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002187
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002187thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002187 Kho Sách giáo trình 338.1 Con Sách giáo trình 1