thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 340 QU-M
    Nhan đề: Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư và trợ giúp pháp lý: Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình /

DDC 340
Tác giả CN Quang Minh
Nhan đề Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư và trợ giúp pháp lý: Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình / Quang Minh, Hoàng Hải (Hệ thống)
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 399tr. ; 28cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Hộ tịch - Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ ba. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và công tác quản lý về bồi thường nhà nước, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại Phần thứ tư. Luật Hôn nhân và gia đình - Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình Phần thứ năm. Công tác quản lý hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, chứng thực Phần thứ sáu. Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành
Từ khóa Tư pháp
Từ khóa Luật sư
Từ khóa Cẩm nang nghiệp vụ
Từ khóa Pháp lý
Môn học Kinh tế - Luật
Tác giả(bs) CN Hoàng Hải
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002720-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00132168
0021
004C68ADC7B-E1BA-4493-8388-A24994B632EF
005202311030821
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049945830|c395000 VNĐ
039|a20231103082150|bquyenntl|y20231102095325|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a340|bQU-M
100 |aQuang Minh
245 |aCẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư và trợ giúp pháp lý: Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình / |cQuang Minh, Hoàng Hải (Hệ thống)
260 |aH. : |bLao động, |c2020
300 |a399tr. ; |c28cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Hộ tịch - Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ ba. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và công tác quản lý về bồi thường nhà nước, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại Phần thứ tư. Luật Hôn nhân và gia đình - Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình Phần thứ năm. Công tác quản lý hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, chứng thực Phần thứ sáu. Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành
653 |aTư pháp
653 |aLuật sư
653 |aCẩm nang nghiệp vụ
653 |aPháp lý
690 |aKinh tế - Luật
691 |aLuật
700 |aHoàng Hải|eHệ thống
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002720-4
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002720thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002720 Kho Sách giáo trình 340 QU-M Sách giáo trình 1
2 101002721 Kho Sách giáo trình 340 QU-M Sách giáo trình 2
3 101002722 Kho Sách giáo trình 340 QU-M Sách giáo trình 3
4 101002723 Kho Sách giáo trình 340 QU-M Sách giáo trình 4
5 101002724 Kho Sách giáo trình 340 QU-M Sách giáo trình 5