thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 355.4346 Tut
    Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh niềm tin và sức mạnh :

DDC 355.4346
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh niềm tin và sức mạnh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương, Lê Thành Long (ch.b.), Vũ Hồng Hà, ...
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2023
Mô tả vật lý 356tr. : minh họa ; 21cm.
Từ khóa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa Sách chuyên khảo
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005424-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00133211
0022
004CD428B9A-3A0E-4650-AD43-C0321C2644B0
005202401041436
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045199466
039|a20240104143615|bquyenntl|c20240102150950|dhoangnh|y20240102144014|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355.4346|bTut
100 |aNguyễn Bá Dương
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh niềm tin và sức mạnh : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Bá Dương, Lê Thành Long (ch.b.), Vũ Hồng Hà, ...
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2023
300 |a356tr. : |bminh họa ; |c21cm.
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aSách chuyên khảo
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005424-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005424thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005424 Kho Sách tham khảo 355.434 6 Tut Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005425 Kho Sách tham khảo 355.434 6 Tut Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005426 Kho Sách tham khảo 355.434 6 Tut Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005427 Kho Sách tham khảo 355.434 6 Tut Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005428 Kho Sách tham khảo 355.434 6 Tut Sách tham khảo tiếng Việt 5