thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 343 Coc
    Nhan đề: Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay

DDC 343
Nhan đề Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 299tr. : bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành quy định về cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí đối với chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
Từ khóa Nông nghiệp
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Chính sách tài chính
Từ khóa Hợp tác xã
Từ khóa Lâm nghiệp
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101002730-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00133212
0021
0046AB83C37-B215-48AB-BAC0-A079A1CD01ED
005202401191013
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047940103
039|a20240119101332|bhoangnh|y20240119092851|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a343|bCoc
245 |aCơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
260 |aH. : |bTài chính, |c2023
300 |a299tr. : |bbảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
520 |aTổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành quy định về cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí đối với chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
653 |aNông nghiệp
653 |aViệt Nam
653 |aChính sách tài chính
653 |aHợp tác xã
653 |aLâm nghiệp
653 |aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101002730-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002731thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002730 Kho Sách giáo trình 343 Coc Sách giáo trình 1
2 101002731 Kho Sách giáo trình 343 Coc Sách giáo trình 2
3 101002732 Kho Sách giáo trình 343 Coc Sách giáo trình 3