thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 809 Gia
    Nhan đề: Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại (từ sau cách mạng tháng tám 1945).

DDC 809
Nhan đề Giáo trình văn học Việt Nam hiện đại (từ sau cách mạng tháng tám 1945).T.2 :sách dành cho cao đẳng sư phạm /chủ biên: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Bình, Lã Thị Bắc Lý..
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2007
Mô tả vật lý 311tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): KM012750-4
00000000nam a2200000 a 4500
0014043
0021
004TVL070004311
008070921s2007 vm| vie
0091 0
039|y20070921151100|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a809|bGia
24500|aGiáo trình văn học Việt Nam hiện đại (từ sau cách mạng tháng tám 1945).|nT.2 :|bsách dành cho cao đẳng sư phạm /|cchủ biên: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Bình, Lã Thị Bắc Lý..
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2007
300|a311tr. ;|c24cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): KM012750-4
890|a5|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM012750 Kho Sách tham khảo 809 Gia Sách giáo trình 1
2 KM012751 Kho Sách tham khảo 809 Gia Sách giáo trình 2 Hạn trả:25-09-2023
3 KM012752 Kho Sách tham khảo 809 Gia Sách giáo trình 3 Hạn trả:25-09-2023
4 KM012753 Kho Sách tham khảo 809 Gia Sách giáo trình 4 Hạn trả:02-02-2024
5 KM012754 Kho Sách tham khảo 809 Gia Sách giáo trình 5