thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 370.7 TU-V
    Nhan đề: Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập :

DDC 370.7
Tác giả CN Từ Đức Văn
Nhan đề Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập :Dành cho giáo viên trung học cơ sở /Từ Đức Văn, Trần Quốc Thành
Lần xuất bản (In lần thứ ba)
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam ; Đại học sư phạm,2015
Mô tả vật lý 95 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): SP037612-4
00000000naa a2200000 a 4500
00118821
0022
004LTGU160019136
008160811s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160811120300|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a370.7|bTU-V
1001|aTừ Đức Văn
245|aTài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập :|bDành cho giáo viên trung học cơ sở /|cTừ Đức Văn, Trần Quốc Thành
250|a(In lần thứ ba)
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam ; Đại học sư phạm,|c2015
300|a95 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): SP037612-4
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 SP037614 Kho Sách giáo trình 370.7 TU-V Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 SP037613 Kho Sách giáo trình 370.7 TU-V Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 SP037612 Kho Sách giáo trình 370.7 TU-V Sách tham khảo tiếng Việt 1