thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 428 FR-H
    Nhan đề: Grammar step by step 2 /

DDC 428
Tác giả CN Fragiadakis, Helen Kalkstein
Nhan đề Grammar step by step 2 /Helen Kalkstein Fragiadakis, Ellen Rosenfield
Thông tin xuất bản New York :Mc Graw Hill,2010
Mô tả vật lý 228 p. ;30 cm
Tác giả(bs) CN Ellen Rosenfield
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): NN000508, NN003855
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): KM035705-7
00000000naa a2200000 a 4500
00115126
0021
004LTGU130015441
008130730s2010 vm| vie
0091 0
020|a9780071313414
039|y20130730101700|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a428|bFR-H
10010|aFragiadakis, Helen Kalkstein
245|aGrammar step by step 2 /|cHelen Kalkstein Fragiadakis, Ellen Rosenfield
260|aNew York :|bMc Graw Hill,|c2010
300|a228 p. ;|c30 cm
700|aEllen Rosenfield
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): NN000508, NN003855
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): KM035705-7
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NN003855 Kho Sách giáo trình 428 FR-H Sách giáo trình 5
2 NN000508 Kho Sách giáo trình 428 FR-H Sách giáo trình 4
3 KM035707 Kho Sách tham khảo 428 FR-H Sách giáo trình 3
4 KM035706 Kho Sách tham khảo 428 FR-H Sách giáo trình 2
5 KM035705 Kho Sách tham khảo 428 FR-H Sách giáo trình 1