thông tin biểu ghi
  • Luận Án – Luận Văn
  • Ký hiệu PL/XG: 004 NG-V
    Nhan đề: Nghiên cứu công nghệ GIS và ứng dụng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các vùng cây trái đặc sản của tỉnh Tiền Giang :

DDC 004
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Vũ
Nhan đề Nghiên cứu công nghệ GIS và ứng dụng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các vùng cây trái đặc sản của tỉnh Tiền Giang :Luận văn thạc sĩ khoa học máy tính - Chuyên ngành: Khoa học máy tính - Mã số: 60480101 /Nguyễn Hoàng Dũ
Thông tin xuất bản Huế,2014
Mô tả vật lý x, 50 tr ;30 cm
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): LV000196
00000000naa a2200000 a 4500
00116868
0023
004LTGU150017183
008150528s2014 vm| vie
0091 0
039|y20150528111600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a004|bNG-V
1001|aNguyễn Hoàng Vũ
245|aNghiên cứu công nghệ GIS và ứng dụng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các vùng cây trái đặc sản của tỉnh Tiền Giang :|bLuận văn thạc sĩ khoa học máy tính - Chuyên ngành: Khoa học máy tính - Mã số: 60480101 /|cNguyễn Hoàng Dũ
260|aHuế,|c2014
300|ax, 50 tr ;|c30 cm
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): LV000196
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 LV000196 Kho Luận Án – Luận Văn 004 NG-V Luận Văn- Luận Án 1