thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.2 NG-T
    Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non /

DDC 372.2
Tác giả CN Nguyễn Ánh Tuyết
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non /Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh
Thông tin xuất bản H. :Đại học sư phạm,2017
Mô tả vật lý 139 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình33000(5): SP037879-83
00000000naa a2200000 a 4500
00120820
0021
004LTGU180021135
008180726s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180726152600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a372.2|bNG-T
1001|aNguyễn Ánh Tuyết
245|aPhương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non /|cNguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh
260|aH. :|bĐại học sư phạm,|c2017
300|a139 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|c33000|j(5): SP037879-83
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 SP037883 Kho Sách giáo trình 372.2 NG-T Sách giáo trình 5
2 SP037882 Kho Sách giáo trình 372.2 NG-T Sách giáo trình 4
3 SP037881 Kho Sách giáo trình 372.2 NG-T Sách giáo trình 3
4 SP037880 Kho Sách giáo trình 372.2 NG-T Sách giáo trình 2
5 SP037879 Kho Sách giáo trình 372.2 NG-T Sách giáo trình 1