thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4 NG-Q
    Nhan đề: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong trạng thái bình thường mới :

DDC 335.4
Tác giả CN Nguyễn Hồng Quân
Nhan đề Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong trạng thái bình thường mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quân
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 251tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nghiên cứu tình hình thế giới, khu vực trong trạng thái bình thường mới. Nêu quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới. Đề xuất một số giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới
Từ khóa Quân đội
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Bảo vệ Tổ quốc
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): 102005006-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00131500
0022
004C3371000-BB4C-44C2-8054-F04FCFB29019
005202301120806
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-51-8286-4
039|a20230112080623|bquyenntl|y20230110090729|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4|bNG-Q
100 |aNguyễn Hồng Quân
245 |aNhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong trạng thái bình thường mới : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Hồng Quân
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2022
300 |a251tr. ; |c21cm.
520 |aNghiên cứu tình hình thế giới, khu vực trong trạng thái bình thường mới. Nêu quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới. Đề xuất một số giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới
653 |aQuân đội
653 |aViệt Nam
653 |aBảo vệ Tổ quốc
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): 102005006-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005006thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005006 Kho Sách tham khảo 335.4 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005007 Kho Sách tham khảo 335.4 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005008 Kho Sách tham khảo 335.4 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005009 Kho Sách tham khảo 335.4 NG-Q Sách tham khảo tiếng Việt 4