thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 NG-N
    Nhan đề: Chiến tranh nhân dân Việt Nam - Góc nhìn từ lịch sử quân sự /

DDC 959.7
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Nhiên
Nhan đề Chiến tranh nhân dân Việt Nam - Góc nhìn từ lịch sử quân sự / Nguyễn Hoàng Nhiên
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 699tr. ; 21cm.
Tóm tắt Gồm những bài viết về các sự kiện, các vấn đề từ lịch sử giữ nước đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, củng cố nền quốc phòng toàn dân và các bài viết về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, những cống hiến về mặt quân sự của các nhà hoạt động cách mạng, các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Chiến tranh nhân dân
Từ khóa Lịch sử hiện đại
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102005010-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00131501
0022
004318AEAE1-0B80-4692-B6B7-E7C659AB2D9E
005202301120808
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-51-8260-4
039|a20230112080804|bquyenntl|y20230110091151|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bNG-N
100 |aNguyễn Hoàng Nhiên
245 |aChiến tranh nhân dân Việt Nam - Góc nhìn từ lịch sử quân sự / |cNguyễn Hoàng Nhiên
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2022
300 |a699tr. ; |c21cm.
520 |aGồm những bài viết về các sự kiện, các vấn đề từ lịch sử giữ nước đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, củng cố nền quốc phòng toàn dân và các bài viết về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, những cống hiến về mặt quân sự của các nhà hoạt động cách mạng, các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aChiến tranh nhân dân
653 |aLịch sử hiện đại
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102005010-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005010thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005010 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-N Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005011 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-N Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005012 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-N Sách tham khảo tiếng Việt 3