thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 181 ĐĂ-Đ
    Nhan đề: Triết học Hồ Chí Minh :

DDC 181
Tác giả CN Đặng Quang Định
Nhan đề Triết học Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Đặng Quang Định
Thông tin xuất bản H. : Lý luận chính trị, 2023
Mô tả vật lý 262tr. ; 21cm.
Tóm tắt rình bày cơ sở hình thành triết học Hồ Chí Minh; thế giới quan triết học Hồ Chí Minh; nhân sinh quan Hồ Chí Minh; lý luận nhận thức duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; hình thái kinh tế - xã hội; triết học chính trị; triết học về đời sống tinh thần
Từ khóa Tư tưởng triết học
Từ khóa Sách chuyên khảo
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005535
00000000nam#a2200000ui#4500
00138485
0022
004EE1170ED-C922-4ED8-B6C5-B82D6E7EF8C4
005202406061013
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663358
039|a20240606101315|bquyenntl|y20240604152116|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a181|bĐĂ-Đ
100 |aĐặng Quang Định
245 |aTriết học Hồ Chí Minh : |bSách chuyên khảo / |cĐặng Quang Định
260 |aH. : |bLý luận chính trị, |c2023
300 |a262tr. ; |c21cm.
520 |arình bày cơ sở hình thành triết học Hồ Chí Minh; thế giới quan triết học Hồ Chí Minh; nhân sinh quan Hồ Chí Minh; lý luận nhận thức duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; hình thái kinh tế - xã hội; triết học chính trị; triết học về đời sống tinh thần
653 |aTư tưởng triết học
653 |aSách chuyên khảo
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005535
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005535thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005535 Kho Sách tham khảo 181 ĐĂ-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 1