thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 390 VO-D
    Nhan đề: Dấu xưa... nền cũ... đất Ninh Hoà /

DDC 390
Tác giả CN Võ Triều Dương
Nhan đề Dấu xưa... nền cũ... đất Ninh Hoà / Võ Triều Dương
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 639tr. : ảnh ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu vùng đất Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà qua các thời kì thành lập; tập tục và hương ước liên quan đến hôn sự, sinh đẻ; ăn tết; lễ tục và cầu cúng trong dân gian; phương tiện đi lại và những sinh hoạt hát múa cổ truyền trên vùng đất Ninh Hoà xưa
Từ khóa Văn hoá dân gian
Từ khóa Phong tục
Từ khóa Ninh Hoà
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002727
00000000nam#a2200000ui#4500
00124385
0022
004892F9D9F-D88C-4117-8D43-C6238B99264D
005202101070858
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047867547
039|a20210107085801|bquyenntl|y20210106100035|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a390|bVO-D
100 |aVõ Triều Dương
245 |aDấu xưa... nền cũ... đất Ninh Hoà / |cVõ Triều Dương
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2017
300 |a639tr. : |bảnh ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aGiới thiệu vùng đất Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà qua các thời kì thành lập; tập tục và hương ước liên quan đến hôn sự, sinh đẻ; ăn tết; lễ tục và cầu cúng trong dân gian; phương tiện đi lại và những sinh hoạt hát múa cổ truyền trên vùng đất Ninh Hoà xưa
653 |aVăn hoá dân gian
653 |aPhong tục
653 |aNinh Hoà
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002727
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002727thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002727 Kho Sách tham khảo 390 VO-D Sách tham khảo tiếng Việt 1