thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 191 IK-D
    Nhan đề: Cách dạy - Cách học - Cách sống thế kỷ XXI :

DDC 191
Tác giả CN Daisaku Ikeda
Nhan đề Cách dạy - Cách học - Cách sống thế kỷ XXI : Khảo sát triết lý giáo dục của Dewey và Makiguchi để đưa ra phương thức giáo dục mới cho nhân loại : Sách tham khảo / Daisaku Ikeda, Jim Garrison, Larry Hickman ; Trần Quang Tuệ dịch
Thông tin xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ; BestBooks, 2019
Mô tả vật lý 350tr. ; 24cm.
Tóm tắt Bao gồm các cuộc đối thoại của các chuyên gia luận bàn, trao đổi về nhiều chủ đề quan trọng mà xã hội con người đang phải đối mặt như: triết học Dewey trong thế kỷ XXI, sứ mạng của giáo dục, đối thoại và chủ nghĩa dân chủ, khoa học triết học tôn giáo
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Chủ nghĩa dân chủ
Từ khóa Triết học
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000928-30
00000000nam#a2200000ui#4500
00122051
0022
00414223B72-4082-49DE-BC60-FB5FE3DAD598
005202011251058
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045750971|c145000 VNĐ
039|a20201125105852|bquyenntl|y20201123141440|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a191|bIK-D
100 |aDaisaku Ikeda
245 |aCách dạy - Cách học - Cách sống thế kỷ XXI : |bKhảo sát triết lý giáo dục của Dewey và Makiguchi để đưa ra phương thức giáo dục mới cho nhân loại : Sách tham khảo / |cDaisaku Ikeda, Jim Garrison, Larry Hickman ; Trần Quang Tuệ dịch
260 |bChính trị Quốc gia Sự thật ; BestBooks, |c2019
300 |a350tr. ; |c24cm.
520 |aBao gồm các cuộc đối thoại của các chuyên gia luận bàn, trao đổi về nhiều chủ đề quan trọng mà xã hội con người đang phải đối mặt như: triết học Dewey trong thế kỷ XXI, sứ mạng của giáo dục, đối thoại và chủ nghĩa dân chủ, khoa học triết học tôn giáo
653 |aGiáo dục
653 |aChủ nghĩa dân chủ
653 |aTriết học
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000928-30
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102000929thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000928 Kho Sách tham khảo 191 IK-D Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000929 Kho Sách tham khảo 191 IK-D Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000930 Kho Sách tham khảo 191 IK-D Sách tham khảo tiếng Việt 3