thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 370.9 AY-E
    Nhan đề: Chính sách giáo dục tại Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 :

DDC 370.9
Tác giả CN Aymonier, Etienne Francois
Nhan đề Chính sách giáo dục tại Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 : Quốc ngữ hay Pháp - Á?. Trường học Nam Kỳ thời kỳ đầu Pháp thuộc / Etienne Francois Aymonier, Emile Roucoules ; Lại Như Bằng dịch, chú giải
Thông tin xuất bản H. : Thế giới ; Công ty Phan Lệ & Friends, 2018
Mô tả vật lý 253tr. : bảng ; 20cm.
Tóm tắt Ghi lại những thông tri đọc trong hai Hội nghị Thuộc địa tổ chức tại Pais vào năm 1889 với những đề nghị nhằm biến người Việt thành người "Pháp-Á-Đông, và bài viết về chính sách giáo dục, thành quả của học chính tại Nam Kỳ từ lúc người Pháp đặt chân lên cho đến năm 1889
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Miền Nam
Từ khóa Chính sách
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102001203-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00122345
0022
00421162D81-B5EC-47D5-B5B1-0B75905D1A84
005202012011458
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047749409|c109000 VNĐ
039|a20201201145824|bquyenntl|y20201201082117|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a370.9|bAY-E
100 |aAymonier, Etienne Francois
245 |aChính sách giáo dục tại Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 : |bQuốc ngữ hay Pháp - Á?. Trường học Nam Kỳ thời kỳ đầu Pháp thuộc / |cEtienne Francois Aymonier, Emile Roucoules ; Lại Như Bằng dịch, chú giải
260 |aH. : |bThế giới ; Công ty Phan Lệ & Friends, |c2018
300 |a253tr. : |bbảng ; |c20cm.
520 |aGhi lại những thông tri đọc trong hai Hội nghị Thuộc địa tổ chức tại Pais vào năm 1889 với những đề nghị nhằm biến người Việt thành người "Pháp-Á-Đông, và bài viết về chính sách giáo dục, thành quả của học chính tại Nam Kỳ từ lúc người Pháp đặt chân lên cho đến năm 1889
653 |aGiáo dục
653 |aMiền Nam
653 |aChính sách
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102001203-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102001204thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102001203 Kho Sách tham khảo 370.9 AY-E Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102001204 Kho Sách tham khảo 370.9 AY-E Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102001205 Kho Sách tham khảo 370.9 AY-E Sách tham khảo tiếng Việt 3