thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 343 Coc
    Nhan đề: Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục

DDC 343
Nhan đề Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 460tr. : bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt Giới thiệu về Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; giao nghiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế
Từ khóa Y tế
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Giá cả
Từ khóa Dịch vụ công
Từ khóa Pháp luật
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(4): 101000957-60
00000000nam#a2200000ui#4500
00129234
0021
004AF4D3C29-4919-4B07-BBD1-D4D960F65064
005202202091009
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047929832
039|a20220209100950|bhoangnh|y20220209091756|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a343|bCoc
245 |aCơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục
260 |aH. : |bTài chính, |c2021
300 |a460tr. : |bbảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
520 |aGiới thiệu về Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; giao nghiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế
653 |aY tế
653 |aGiáo dục
653 |aGiá cả
653|aDịch vụ công
653|aPháp luật
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(4): 101000957-60
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000957thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000957 Kho Sách giáo trình 343 Coc Sách giáo trình 1
2 101000958 Kho Sách giáo trình 343 Coc Sách giáo trình 2
3 101000959 Kho Sách giáo trình 343 Coc Sách giáo trình 3
4 101000960 Kho Sách giáo trình 343 Coc Sách giáo trình 4