thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597 ĐA-T
    Nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay /

DDC 324.2597
Tác giả CN Đặng Văn Tin
Nhan đề Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay / Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt
Thông tin xuất bản H. : Lý luận Chính trị, 2019
Mô tả vật lý 245tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Nhân dân
Từ khóa Trách nhiệm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102000392-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00121895
0022
004739D4BE8-0477-41A3-8A5C-5FE31638891A
005202011190809
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049624162
039|a20201119080941|bquyenntl|y20201118080330|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bĐA-T
100 |aĐặng Văn Tin|cTS.
245 |aĐảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay / |cĐặng Văn Tin, Trần Khắc Việt
260 |aH. : |bLý luận Chính trị, |c2019
300 |a245tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aNhân dân
653 |aTrách nhiệm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102000392-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/dcsvnthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102000392 Kho Sách tham khảo 324.2597 ĐA-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000393 Kho Sách tham khảo 324.2597 ĐA-T Sách tham khảo tiếng Việt 2