thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 Bie
    Nhan đề: Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) /

DDC 324.2597075
Tác giả CN Lê Bằng
Nhan đề Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / B.s.: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 584tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh
Tóm tắt Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4.1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lạnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000)
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Biên niên sự kiện
Từ khóa Quân sự
Từ khóa Quốc phòng
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(60): 102004772-831
00000000nam#a2200000ui#4500
00131355
0022
004E597506C-1BB7-49C3-B60E-F17600D5D575
005202209230908
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-51-7605-4
039|a20220923090846|bhoangnh|y20220919085316|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bBie
100 |aLê Bằng
245 |aBiên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / |cB.s.: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2021
300 |a584tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh
520 |aGiới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4.1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lạnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000)
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aBiên niên sự kiện
653 |aQuân sự
653 |aQuốc phòng
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(60): 102004772-831
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004803thumbimage.jpg
890|a60|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004772 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004773 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004774 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102004775 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102004776 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 5
6 102004777 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 6
7 102004778 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 7
8 102004779 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 8
9 102004780 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 9
10 102004781 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bie Sách tham khảo tiếng Việt 10