thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 NG-M
    Nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986 - 1996: Thành tựu và bài học kinh nghiệm :

DDC 324.2597075
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Mai
Nhan đề Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986 - 1996: Thành tựu và bài học kinh nghiệm : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Mai (ch.b.), Nguyễn Trọng Phúc, Hồ Tố Lương...
Thông tin xuất bản H. : Lý luận Chính trị, 2022
Mô tả vật lý 258tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày bối cảnh tình hình, âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1986-1996; chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996; kết quả và kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Tư tưởng chính trị
Từ khóa 1986-1996
Tác giả(bs) CN Dương Thị Huệ
Tác giả(bs) CN Hồ Tố Lương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Mai
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Phúc
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102005192-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00131967
0022
0040BA99E68-A02E-4080-9AE1-66B86E9AF40C
005202305111053
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-366-060-9
039|a20230511105331|bhoangnh|y20230510143817|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bNG-M
100 |aNguyễn Thị Hồng Mai
245 |aĐảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986 - 1996: Thành tựu và bài học kinh nghiệm : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Thị Hồng Mai (ch.b.), Nguyễn Trọng Phúc, Hồ Tố Lương...
260 |aH. : |bLý luận Chính trị, |c2022
300 |a258tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày bối cảnh tình hình, âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1986-1996; chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996; kết quả và kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aTư tưởng chính trị
653 |a1986-1996
700 |aDương Thị Huệ
700 |aHồ Tố Lương
700 |aNguyễn Thị Nguyệt Ánh
700|aNguyễn Thị Hồng Mai
700|aNguyễn Trọng Phúc
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102005192-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005192thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005192 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-M Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005193 Kho Sách tham khảo 324.2597075 NG-M Sách tham khảo tiếng Việt 2