thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 LE-C
    Nhan đề: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :

DDC 324.2597075
Tác giả CN Lê Văn Cường
Nhan đề Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Văn Cường, Nguyễn Mậu Tuân
Thông tin xuất bản H. : Lý luận Chính trị, 2022
Mô tả vật lý 250tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng hiện nay; một số quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Kiểm tra
Từ khóa Kỉ luật Đảng
Từ khóa Giám sát
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mậu Tuân
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102005194-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00131968
0022
004D1B9E74C-96DF-4BFD-953A-3E3312D49D9E
005202305111054
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-366-059-3
039|a20230511105410|bhoangnh|y20230510144133|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bLE-C
100 |aLê Văn Cường
245 |aCông tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bSách chuyên khảo / |cLê Văn Cường, Nguyễn Mậu Tuân
260 |aH. : |bLý luận Chính trị, |c2022
300 |a250tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng hiện nay; một số quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aKiểm tra
653 |aKỉ luật Đảng
653|aGiám sát
700 |aNguyễn Mậu Tuân
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102005194-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005194thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005194 Kho Sách tham khảo 324.2597075 LE-C Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005195 Kho Sách tham khảo 324.2597075 LE-C Sách tham khảo tiếng Việt 2