thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 Bao
    Nhan đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới :

DDC 324.2597075
Nhan đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Đào Anh Tuấn (ch.b.), Trần Minh Vân, Hà Văn Luyến...
Thông tin xuất bản H. : Lý luận Chính trị, 2022
Mô tả vật lý 360tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt Tập hợp các bài viết với nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta: bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường trực tuyến và trong thời kỳ đổi mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân; về cách thức kiểm soát quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chủ quyền biển, đảo...
Từ khóa Tư tưởng
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả(bs) CN Hà Văn Luyến
Tác giả(bs) CN Lê Sỹ Thọ
Tác giả(bs) CN Lê Tuấn Vinh
Tác giả(bs) CN Đào Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Trần Minh Vân
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102005201-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00131975
0022
0046512E820-F057-4D2F-9BC6-3A3A1CB8C038
005202305111057
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-366-061-6
039|a20230511105738|bhoangnh|y20230511080135|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bBao
245 |aBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới : |bSách chuyên khảo / |cĐào Anh Tuấn (ch.b.), Trần Minh Vân, Hà Văn Luyến...
260 |aH. : |bLý luận Chính trị, |c2022
300 |a360tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
520 |aTập hợp các bài viết với nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta: bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường trực tuyến và trong thời kỳ đổi mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân; về cách thức kiểm soát quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chủ quyền biển, đảo...
653 |aTư tưởng
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
700 |aHà Văn Luyến
700 |aLê Sỹ Thọ
700 |aLê Tuấn Vinh
700|aĐào Anh Tuấn
700|aTrần Minh Vân
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102005201-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005202thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005201 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bao Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005202 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Bao Sách tham khảo tiếng Việt 2