thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 333.76 BU-T
    Nhan đề: Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn - Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên /

DDC 333.76
Tác giả CN Bùi Hoàng Tân
Nhan đề Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn - Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên / Bùi Hoàng Tân
Thông tin xuất bản Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019
Mô tả vật lý 163tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Khái quát về vùng đất Hà Châu và quá trình khai phá trước thế kỷ XIX. Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Hà Châu tỉnh Hà Tiên ở nửa đầu thế kỷ XIX
Từ khóa Thế kỉ 19
Từ khóa Kinh tế nông nghiệp
Từ khóa Ruộng đất
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101001075
00000000nam#a2200000ui#4500
00130280
0021
004B1F45406-121D-48C8-A929-00DA75737CF0
005202204150915
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049651632|c99000 VNĐ
039|a20220415091537|bhoangnh|y20220415082831|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a333.76|bBU-T
100 |aBùi Hoàng Tân
245 |aSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp Nam Bộ qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn - Nghiên cứu huyện Hà Châu - tỉnh Hà Tiên / |cBùi Hoàng Tân
260 |aCần Thơ : |bĐại học Cần Thơ, |c2019
300 |a163tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aKhái quát về vùng đất Hà Châu và quá trình khai phá trước thế kỷ XIX. Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Hà Châu tỉnh Hà Tiên ở nửa đầu thế kỷ XIX
653 |aThế kỉ 19
653 |aKinh tế nông nghiệp
653 |aRuộng đất
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101001075
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001075thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001075 Kho Sách giáo trình 333.76 BU-T Sách giáo trình 1