thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 355 NG-H
    Nhan đề: Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng trong chiến tranh hiện đại :

DDC 355
Tác giả CN Nguyễn Huy Hoàng
Nhan đề Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng trong chiến tranh hiện đại : Sách tham khảo / Nguyễn Huy Hoàng
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2023
Mô tả vật lý 400tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày những nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển các phương pháp tiến hành các hoạt động quân sự và chỉ huy quân đội có tính đến việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, sử dụng khái niệm "Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng" trong các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới.
Từ khóa Sách tham khảo
Từ khóa Quân sự
Từ khóa Công nghệ thông tin
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005384-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00133202
0022
0040B9DD92C-9ECF-48C2-B54D-F15C230B5040
005202401041427
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045199053
039|a20240104142736|bquyenntl|y20240102100135|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355|bNG-H
100 |aNguyễn Huy Hoàng
245 |aChiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng trong chiến tranh hiện đại : |bSách tham khảo / |cNguyễn Huy Hoàng
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2023
300 |a400tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aCuốn sách trình bày những nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển các phương pháp tiến hành các hoạt động quân sự và chỉ huy quân đội có tính đến việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, sử dụng khái niệm "Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng" trong các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới.
653 |aSách tham khảo
653 |aQuân sự
653 |aCông nghệ thông tin
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005384-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005384thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005384 Kho Sách tham khảo 355 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005385 Kho Sách tham khảo 355 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005386 Kho Sách tham khảo 355 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005387 Kho Sách tham khảo 355 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005388 Kho Sách tham khảo 355 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 5