thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 Cha
    Nhan đề: Chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Tiền Giang.

DDC 959.7
Nhan đề Chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Tiền Giang. T.2 / B.s.: Lê Văn Tý, Tô Thế Truyền, Phòng Chính sách - Sở Lao động - Thương binh và xã hội...
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý 1621tr. : hình ảnh ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang
Tóm tắt Giới thiệu chân dung, danh hiệu các bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Tiền Giang đã công hiến, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Từ khóa Chân dung
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102004252-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00129223
0022
0040A65C789-A651-4AE0-910D-59A7556939CB
005202201210916
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786045716779
039|a20220121091609|bquyenntl|y20220119092222|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bCha
245 |aChân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Tiền Giang. |nT.2 / |cB.s.: Lê Văn Tý, Tô Thế Truyền, Phòng Chính sách - Sở Lao động - Thương binh và xã hội...
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2015
300 |a1621tr. : |bhình ảnh ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang
520 |aGiới thiệu chân dung, danh hiệu các bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Tiền Giang đã công hiến, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước
653 |aTiền Giang
653 |aBà Mẹ Việt Nam anh hùng
653 |aChân dung
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102004252-4
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004252thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004252 Kho Sách tham khảo 959.7 Cha Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004253 Kho Sách tham khảo 959.7 Cha Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004254 Kho Sách tham khảo 959.7 Cha Sách tham khảo tiếng Việt 3