thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 639 ĐA-K
    Nhan đề: Biến động thành phần loài động vật thủy sinh trong mô hình nuôi quảng canh cá măng - tôm sú tại huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang :

DDC 639
Tác giả CN Đặng Duy Khánh
Nhan đề Biến động thành phần loài động vật thủy sinh trong mô hình nuôi quảng canh cá măng - tôm sú tại huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Nuôi trồng thủy sản / Đặng Duy Khánh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2019
Mô tả vật lý 40tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm. Bộ môn Nuôi trồng thủy sản - Khoa học môi trường
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Nuôi trồng thủy sản
Từ khóa Động vật thủy sinh
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000237
00000000nam#a2200000ui#4500
00131590
0024
00483AA9427-1DBA-4480-AFE0-B1E19390C44E
005202303020907
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20230302090706|bhoangnh|y20230228140108|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a639|bĐA-K
100 |aĐặng Duy Khánh
245 |aBiến động thành phần loài động vật thủy sinh trong mô hình nuôi quảng canh cá măng - tôm sú tại huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành Nuôi trồng thủy sản / |cĐặng Duy Khánh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2019
300 |a40tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm. Bộ môn Nuôi trồng thủy sản - Khoa học môi trường
653 |aTiền Giang
653 |aNuôi trồng thủy sản
653 |aĐộng vật thủy sinh
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000237
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000237thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000237 Kho Luận Án – Luận Văn 639 ĐA-K Khóa Luận 1