thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.9 NG-P
    Nhan đề: Tính toán và thiết kế máy công cụ vạn năng và máy tiện tự động /

DDC 621.9
Tác giả CN Nguyễn Phương
Nhan đề Tính toán và thiết kế máy công cụ vạn năng và máy tiện tự động / Nguyễn Phương
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 450tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Trang bị kiến thức về thiết kế máy cắt kim loại nói chung, máy tiện tự động và máy công cụ vạn năng nói riêng: Đại cương và những nguyên tắc cơ bản về tính toán và thiết kế máy cắt kim loại; tính toán và thiết kế hộp tốc độ, hộp chạy dao và hệ thống điều khiển...
Từ khóa Máy công cụ
Từ khóa Máy tiện
Từ khóa Thiết kế
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101000071-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00122145
0021
004604C7F38-FB29-4C01-9BFC-5DA7D5FC75E2
005202011251455
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049504501
039|a20201125145548|bquyenntl|y20201125075015|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.9|bNG-P
100 |aNguyễn Phương
245 |aTính toán và thiết kế máy công cụ vạn năng và máy tiện tự động / |cNguyễn Phương
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a450tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aTrang bị kiến thức về thiết kế máy cắt kim loại nói chung, máy tiện tự động và máy công cụ vạn năng nói riêng: Đại cương và những nguyên tắc cơ bản về tính toán và thiết kế máy cắt kim loại; tính toán và thiết kế hộp tốc độ, hộp chạy dao và hệ thống điều khiển...
653 |aMáy công cụ
653 |aMáy tiện
653 |aThiết kế
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101000071-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000071thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000071 Kho Sách giáo trình 621.9 NG-P Sách giáo trình 1
2 101000072 Kho Sách giáo trình 621.9 NG-P Sách giáo trình 2
3 101000073 Kho Sách giáo trình 621.9 NG-P Sách giáo trình 3
4 101000074 Kho Sách giáo trình 621.9 NG-P Sách giáo trình 4
5 101000075 Kho Sách giáo trình 621.9 NG-P Sách giáo trình 5