thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 641.3 NG-P
    Nhan đề: Bài thực hành Phân tích sản phẩm thực phẩm :

DDC 641.3
Tác giả CN Nguyễn Thị Hằng Phương
Nhan đề Bài thực hành Phân tích sản phẩm thực phẩm : Dùng cho sinh viên các lớp ĐH và CĐ CNTP / Nguyễn Thị Hằng Phương
Thông tin xuất bản Tiền Giang, 2014
Mô tả vật lý 44tr. : Minh họa ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa NN & CNTP. Bộ môn CNTP
Từ khóa Sản phẩm
Từ khóa Thực phẩm
Từ khóa Phân tích
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130270
0021
00470DC3D02-BE14-4576-BF1B-0E9194FC6E92
005202203230834
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20220323083434|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a641.3|bNG-P
100 |aNguyễn Thị Hằng Phương
245 |aBài thực hành Phân tích sản phẩm thực phẩm : |bDùng cho sinh viên các lớp ĐH và CĐ CNTP / |cNguyễn Thị Hằng Phương
260 |aTiền Giang, |c2014
300 |a44tr. : |bMinh họa ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa NN & CNTP. Bộ môn CNTP
653 |aSản phẩm
653 |aThực phẩm
653 |aPhân tích
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/thuc hanh phan tichthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào