thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 355 NG-T
    Nhan đề: Vai trò của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc trong đấu tarnh với thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay :

DDC 355
Tác giả CN Nguyễn Trung Tuyên
Nhan đề Vai trò của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc trong đấu tarnh với thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Trung Tuyên
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2023
Mô tả vật lý 252tr. : minh họa ; 21cm.
Từ khóa Bộ đội địa phương
Từ khóa Đấu tranh
Từ khóa Thế lực phản động
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005419-23
00000000nam#a2200000ui#4500
00133209
0022
0040B3AD5E4-B5D5-46E3-847B-1A7C7B27F3A9
005202401041435
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045199183
039|a20240104143537|bquyenntl|y20240102143541|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355|bNG-T
100 |aNguyễn Trung Tuyên
245 |aVai trò của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc trong đấu tarnh với thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Trung Tuyên
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2023
300 |a252tr. : |bminh họa ; |c21cm.
653 |aBộ đội địa phương
653 |aĐấu tranh
653 |aThế lực phản động
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005419-23
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005419thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005419 Kho Sách tham khảo 355 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005420 Kho Sách tham khảo 355 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005421 Kho Sách tham khảo 355 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005422 Kho Sách tham khảo 355 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005423 Kho Sách tham khảo 355 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 5