thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 BU-Q
    Nhan đề: Tư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới /

DDC 324.2597075
Tác giả CN Bùi Ngọc Quỵnh
Nhan đề Tư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới / Bùi Ngọc Quỵnh (ch.b.), Trịnh Xuân Việt, Phạm Quốc Quân...
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2022
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm.
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Xã hội
Từ khóa An ninh
Từ khóa Quốc phòng
Tác giả(bs) CN Đỗ Văn Trịnh
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Quân
Tác giả(bs) CN Trịnh Xuân Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Long
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005023-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00131504
0022
0047EB8733E-91AE-43F5-94AC-A6873D11687B
005202301120811
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045186367
039|a20230112081106|bquyenntl|y20230110094620|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bBU-Q
100 |aBùi Ngọc Quỵnh
245 |aTư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới / |cBùi Ngọc Quỵnh (ch.b.), Trịnh Xuân Việt, Phạm Quốc Quân...
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2022
300 |a252tr. ; |c21cm.
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aKinh tế
653 |aXã hội
653|aAn ninh
653|aQuốc phòng
700 |aĐỗ Văn Trịnh
700 |aPhạm Quốc Quân
700 |aTrịnh Xuân Việt
700|aNguyễn Đức Long
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005023-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005023thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005023 Kho Sách tham khảo 324.2597075 BU-Q Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005024 Kho Sách tham khảo 324.2597075 BU-Q Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005025 Kho Sách tham khảo 324.2597075 BU-Q Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005026 Kho Sách tham khảo 324.2597075 BU-Q Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005027 Kho Sách tham khảo 324.2597075 BU-Q Sách tham khảo tiếng Việt 5