thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 345 CA-O
    Nhan đề: Hướng dẫn môn học Luật Hình sự :

DDC 345
Tác giả CN Cao Thị Oanh
Nhan đề Hướng dẫn môn học Luật Hình sự : Sách chuyên khảo / Cao Thị Oanh (Ch.b.)
Nhan đề T.2Phần các tội phạm
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2023
Mô tả vật lý 567tr. ; 21cm.
Từ khóa Tội phạm
Từ khóa Luật hình sự
Từ khóa Pháp luật
Môn học Kinh tế - Luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mai
Tác giả(bs) CN Vũ Hải Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Long
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002343-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00132075
0021
0045910F93B-8393-4CDE-84DF-4EA977AE16F9
005202310090958
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047260430|c180000 VNĐ
039|a20231009095802|bquyenntl|c20231002144002|dhoangnh|y20231002141346|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a345|bCA-O
100 |aCao Thị Oanh
245 |aHướng dẫn môn học Luật Hình sự : |bSách chuyên khảo / |cCao Thị Oanh (Ch.b.)
245|nT.2|pPhần các tội phạm
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2023
300 |a567tr. ; |c21cm.
653 |aTội phạm
653 |aLuật hình sự
653 |aPháp luật
690 |aKinh tế - Luật
691 |aLuật
700 |aNguyễn Thị Mai
700 |aVũ Hải Anh
700 |aNguyễn Thành Long
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002343-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002343thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002343 Kho Sách giáo trình 345 CA-O Sách giáo trình 1
2 101002344 Kho Sách giáo trình 345 CA-O Sách giáo trình 2
3 101002345 Kho Sách giáo trình 345 CA-O Sách giáo trình 3
4 101002346 Kho Sách giáo trình 345 CA-O Sách giáo trình 4
5 101002347 Kho Sách giáo trình 345 CA-O Sách giáo trình 5