thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 330 HO-K
    Nhan đề: Giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay /

DDC 330
Tác giả CN Hoàng Văn Khải
Nhan đề Giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay / Hoàng Văn Khải
Thông tin xuất bản H. : Lý luận Chính trị, 2023
Mô tả vật lý 207tr. ; 21cm.
Tóm tắt Phân tích những vấn đề lý luận, thực trạng và giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Đề xuất những giải pháp giải quyết hài hoà quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Từ khóa Kinh tế thị trường
Từ khóa Lợi ích cá nhân
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002882
00000000nam#a2200000ui#4500
00138480
0021
0047BEAB253-45B6-41CC-A188-BCD2EC90D96E
005202406061005
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043663402
039|a20240606100506|bquyenntl|y20240604095328|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a330|bHO-K
100 |aHoàng Văn Khải
245 |aGiải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay / |cHoàng Văn Khải
260 |aH. : |bLý luận Chính trị, |c2023
300 |a207tr. ; |c21cm.
520 |aPhân tích những vấn đề lý luận, thực trạng và giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Đề xuất những giải pháp giải quyết hài hoà quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
653 |aKinh tế thị trường
653 |aLợi ích cá nhân
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002882
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002882thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002882 Kho Sách giáo trình 330 HO-K Sách giáo trình 1