thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 370 Kyy
    Nhan đề: Kỷ yếu hội thảo giáo dục Việt Nam 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn /

DDC 370
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo giáo dục Việt Nam 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn / Phan Thanh Bình, Huỳnh Thành Đạt, Phạm Tất Thắng, Vũ Hải Quân,....
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý 1029tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
Tóm tắt Tập hợp 87 bài viết chia sẻ những quan điểm, ý tưởng và giải pháp đẩy mạnh tự chủ đại học nhằm phát triển giáo dục đại học, tạo cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.
Từ khóa Tự chủ
Từ khóa Giáo dục đại học
Từ khóa Kỷ yếu hội thảo
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00131976
0022
00416A7A05B-2CD5-486A-9836-7B6F694DCD6A
005202305230915
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047382637
039|a20230523091531|bquyenntl|y20230522141106|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a370|bKyy
245 |aKỷ yếu hội thảo giáo dục Việt Nam 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn / |cPhan Thanh Bình, Huỳnh Thành Đạt, Phạm Tất Thắng, Vũ Hải Quân,....
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2021
300 |a1029tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
520 |aTập hợp 87 bài viết chia sẻ những quan điểm, ý tưởng và giải pháp đẩy mạnh tự chủ đại học nhằm phát triển giáo dục đại học, tạo cơ sở lí luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.
653 |aTự chủ
653 |aGiáo dục đại học
653 |aKỷ yếu hội thảo
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/kỷ yếu hội thảothumbimage.jpg
890|a0|b0|c2|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào