thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 382 Coh
    Nhan đề: Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các quốc gia CPTPP

DDC 382
Nhan đề Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các quốc gia CPTPP
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 199tr. : minh họa ; 26cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương
Từ khóa Cơ hội
Từ khóa Thách thức
Từ khóa Sản phẩm công nghiệp
Từ khóa Xuất khẩu
Từ khóa Hiệp định Thương mại tự do
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002189
00000000nam#a2200000ui#4500
00132050
0021
004B7827708-E256-440A-9D90-9D7F13149AE6
005202309120937
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621266
039|a20230912093739|bquyenntl|y20230911151542|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bCoh
245 |aCơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các quốc gia CPTPP
260 |aH. : |bCông thương, |c2022
300 |a199tr. : |bminh họa ; |c26cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương
653 |aCơ hội
653 |aThách thức
653 |aSản phẩm công nghiệp
653|aXuất khẩu
653|aHiệp định Thương mại tự do
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002189
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002189thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002189 Kho Sách giáo trình 382 Coh Sách giáo trình 1