thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 516 TR-K
    Nhan đề: Khai thác Geogebra trong giảng dạy hình học : nâng cao năng lực tự học ở học sinh trung học :

DDC 516
Tác giả CN Trần Hữu Khải
Nhan đề Khai thác Geogebra trong giảng dạy hình học : nâng cao năng lực tự học ở học sinh trung học : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Trần Hữu Khải; GVHD: Bùi Quang Thịnh
Mô tả vật lý 138tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
Từ khóa Hình học
Từ khóa Phần mềm Geogebra
Từ khóa Học sinh trung học
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Thịnh
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000811
00000000nam#a2200000ui#4500
00134228
0024
0046DAE6558-46D1-4C7D-9025-B58853703010
005202403201505
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240320150536|bquyenntl|y20240229152253|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a516|bTR-K
100 |aTrần Hữu Khải
245 |aKhai thác Geogebra trong giảng dạy hình học : nâng cao năng lực tự học ở học sinh trung học : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / |cTrần Hữu Khải; GVHD: Bùi Quang Thịnh
300 |a138tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản
653 |aHình học
653 |aPhần mềm Geogebra
653 |aHọc sinh trung học
700 |aBùi Quang Thịnh|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000811
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000811thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000811 Kho Luận Án – Luận Văn 516 TR-K Khóa Luận 1