Dòng Nội dung
1
Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (Ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2018
124tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Khoa học 5 / Bùi Phương Nga (chủ biên), Lương Việt Thái
H. : Giáo dục, 2009
148 tr. ; 24 cm
Bùi Phương Nga
(14) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Khoa học 5 / Bùi Phương Nga (chủ biên), Lương Việt Thái
H. : Giáo dục, 2007
152 tr. ; 24 cm
Bùi Phương Nga
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Khoa học 5 : Sách giáo viên / Bùi Phương Nga (chủ biên), Lương Việt Thái
H. : Giáo dục, 2006
224 tr. ; 24 cm
Bùi Phương Nga
(0) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Khoa học 5 : Sách giáo viên / Bùi Phương Nga (chủ biên), Lương Việt Thái
H. : Giáo dục, 2006
224 tr. ; 24 cm
Bùi Phương Nga
(15) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)