Dòng Nội dung
1
Dạy học ngữ văn theo định hướng năng lực / Nguyễn Trọng Hoàn
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
284tr. ; 21cm.
Nguyễn Trọng Hoàn
Giới thiệu tiền đề và bối cảnh trong dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực ở trường phổ thông; phân tích một số bình diện và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn; văn hoá đọc với dạy học Ngữ văn
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
227tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Đỗ Ngọc Thống
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông
(3)
3
Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
227tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Đỗ Ngọc Thống
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông
(3)