Dòng Nội dung
1
Dạy học ngữ văn theo định hướng năng lực / Nguyễn Trọng Hoàn
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
284tr. ; 21cm.
Nguyễn Trọng Hoàn
Giới thiệu tiền đề và bối cảnh trong dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực ở trường phổ thông; phân tích một số bình diện và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn; văn hoá đọc với dạy học Ngữ văn
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức / Đào Đức Doãn (ch.b.), Lưu Thị Thu Hà, Tiêu Thị Mỹ Hồng...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
192tr. : minh họa ; 24cm.
Đào Đức Doãn
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức cấp tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Dạy học phát triển năng lực môn Khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2018
124tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Cung cấp một số vấn đề lý luận về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp và hướng dẫn dạy học các chủ điểm nhằm phát triển năng lực khoa học của học sinh. Giới thiệu những vấn đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử và Địa lí tiểu học / Nghiêm Đình Vỳ, Lê Thông (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Thuỷ...
H. : Đại học Sư phạm, 2018
231tr. : minh họa ; 24cm.
Nghiêm Đình Vỳ
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn Lịch sử và Địa lí ở tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
227tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Đỗ Ngọc Thống
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông
(3)