Dòng Nội dung
1
Dạy học ngữ văn theo định hướng năng lực / Nguyễn Trọng Hoàn
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
284tr. ; 21cm.
Nguyễn Trọng Hoàn
Giới thiệu tiền đề và bối cảnh trong dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực ở trường phổ thông; phân tích một số bình diện và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn; văn hoá đọc với dạy học Ngữ văn
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)