Dòng Nội dung
1
Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay / Bùi Văn Nghiêm, Dương Trung Ý
H. : Lý luận Chính trị
258tr. : bảng ; 21cm.
Bùi Văn Nghiêm
Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm đổi mới / Vũ Văn Phúc, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Minh Tuấn...
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
550tr. : bảng ; 24cm.
Gồm các bài viết nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm đổi mới. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thông vùng đồng bằng sông Cửu Long
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
4
Đặc điểm tục ngữ Khmer Đồng bằng Sông Cửu Long / Nguyễn Thị Kiều Tiên
H. : Sân khấu, 2020
403tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm.
Nguyễn Thị Kiều Tiên
Giới thiệu nhận diện tình hình tư liệu và nghiên cứu tục ngữ Khmer; đặc điểm nội dung tục ngữ Khmer ở Đồng bằng Sông Cửu Long; đặc điểm thi pháp tục ngữ Khmer ở Đồng bằng Sông Cửu Long
(1)
5
Đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu : Luận án Tiến sĩ kinh tế / Phạm Văn Ơn
Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 2014
175tr. : bảng, biểu đồ ; 30cm.
Phạm Văn Ơn
(1)