Dòng Nội dung
1
Chitin - chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng / Trang Sĩ Trung (c.b.), Trần Thị Luyến, Nguyễn Anh Tuấn...
H. : Nông nghiệp, 2018
112tr. : bảng ; 24cm.
Trang Sĩ Trung
Nội dung gồm 3 chương: giới thiệu về phế liệu thủy sản, chitin và chitosan ; Sản xuất chitin và chitosan từ phế liệu thủy sản ; Ứng dụng của chitin và chitosan
(3)