Dòng Nội dung
1
Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông
H. : Tài chính, 2022
295tr. : bảng ; 24cm.
Giới thiệu nội dung Luật Giá ban hành năm 2012 và các văn bản hướng dẫn được xây dựng trên những nguyên tắc nền tảng là tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng lợi ích của Nhà nước; hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; và sự phù hợp với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục
H. : Tài chính, 2021
460tr. : bảng ; 24cm.
Giới thiệu về Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; giao nghiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)