Dòng Nội dung
1
Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
H. : Tài chính, 2022
399tr. : bảng ; 24cm.
Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 như: Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
H. : Tài chính, 2023
299tr. : bảng ; 24cm.
Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành quy định về cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí đối với chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Hệ thống cơ chế, chính sách tài chính mới thúc đẩy hoạt động tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập
H. : Tài chính, 2022
159tr. : bảng ; 24cm.
Giới thiệu các văn bản quy định về: Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)